Sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale, Podjetja
Kategorija: Medn. sodelovanje, Znanost
Izdajatelj:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost

Spletna stran: http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Hrvaska/razpisi/22/…
Celotni budžet: 100.000
Rok za oddajo: 20.04.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: inovacije, raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije
Zanimiv razpis?

Šlo bo za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2023 in 2024, na vseh raziskovalnih področjih. 

Cilj je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Hrvaško, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih hrvaških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

Do prijave so upravičene raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

  • so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
  • imajo s strani agencije sofinanciran program oziroma projekt temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobren mednarodni projekt (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki bo zagotavljal osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.
  • Med sodelujočimi raziskovalci v Republiki Sloveniji mora biti vključen vsaj en doktorski študent ali raziskovalec, pri katerem od njegovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata; od leta 2017 naprej).

Glede drugih pogojev glejte uradno spletno stran.

Pri prijavljenem bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.

Predvideni obseg sredstev za realizacijo razpisa v celotnem razpisnem obdobju, predvidoma od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024, znaša okvirno 100.000 EUR.

Agencija bo izbrane bilateralne projekte sofinancirala skladno s proračunskimi možnostmi in na podlagi finančnega načrta agencije za navedena leta.

Upravičeni stroški so:

  • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Hrvaški;
  • stroške bivanja za gostujoče hrvaške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob obiskih daljših od 15 dni pa stroške prenočnin največ do 1.250 EUR mesečno;
  • dnevnice za gostujoče hrvaške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine, določene v uredbi, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo;
  • lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije za hrvaške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji, v primeru uporabe letalskega prevoza so upravičeni stroški tudi stroški javnega prevoza od letališča do RO in od RO do letališča.

Prijave so možne do 20. aprila 2022, do 15. ure.

Obdobje izvajanja bilateralnega projekta je lahko največ dve leti.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *