Sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med RS in Francosko republiko

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale
Kategorija: Znanost
Izdajatelj:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost

Spletna stran: http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Francija/razpisi/22…
Celotni budžet: 40.000
Rok za oddajo: 21.04.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije, sodelovanje, spodbujanje
Zanimiv razpis?

Sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2023 in 2024. 

Cilj je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih in francoskih raziskovalcev na razpise programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter na ostale mednarodne razpise. 

 

Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

  • so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
  • imajo s strani agencije sofinanciran program oziroma projekt temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobren mednarodni projekt (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki bo zagotavljal osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Ni dodatnih informacij

Skupna višina vseh sredstev znaša 40.000 EUR. 

Agencija bo sofinancirala slovenskim prijaviteljem (raziskovalnim organizacijam) upravičene stroške ob obiskih v Francoski republiki, in sicer:

  • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa;
  • lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije za turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji, vključno s prevozom od vstopnega mesta v državo do gostujoče ustanove in nazaj.;
  • stroške namestitve do največ 100 EUR dnevno za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni, pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR mesečno;
  • dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za zdravstveno zavarovanje svojih raziskovalcev.

V skladu z dogovorom obeh držav vsaka država sofinancira stroške obiskov svojih raziskovalcev.

Prijave so možne do 21. aprila 2022, do 15.ure.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *