Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Podjetja
Kategorija: Družba
Izdajatelj:

Zavod za zaposlovanje

Spletna stran: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi…
Celotni budžet: 11.448.000
Rok za oddajo: 30.04.2022 Do porabe sredstev
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: 20%
Ključne besede: brezposelnost
Zanimiv razpis?

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2022, in sicer za naslednja 2 sklopa:

 • programov javnih del v splošno družbeno korist s področja socialnega varstva (5. točka Kataloga programov javnih del),
 • programov javnih del v splošno družbeno korist iz ostalih področij: kmetijstvo (1. točka Kataloga), vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga), okolje in prostor (3. točka Kataloga), kultura (4. točka Kataloga) ter drugi programi javnih del (6. točka Kataloga).

Na podlagi javnega povabila se sofinancirajo stroški zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih. V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot 1 leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot 2 leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. 

Na javno povabilo se lahko prijavi:

 • pravna oseba, ki je pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst mesecev vpisana v Poslovni register RS, za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu,
 • ki je neprofitni delodajalec1 ter
 • izpolnjuje druge razpisne pogoje, ki so določeni v spodnjem dokumentu.

Za neprofitne delodajalce se za potrebe tega javnega povabila štejejo vsi tisti delodajalci, ki imajo z zakonodajo ali v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni značaj oziroma imajo v svojem ustanovitvenem aktu določilo, da vračajo dobiček v osnovno dejavnost in ga ne delijo oziroma delodajalci, katerih (so)ustanovitelj ali večinski lastnik je občina ali državna institucija ter socialna podjetja.

Ni dodatnih informacij

Na voljo je 11.448.000 EUR sredstev iz proračuna RS. 

Okvirno število možnih vključitev je 1.500 dolgotrajno brezposelnih. 

Upravičeni stroški, ki jih zagotavlja Zavod za izvedbo programa javnega dela, so: 

 • del sredstev za plače udeležencev;
 • sredstva za prehrano med delom;
 • sredstva za prevoz na delo in z dela;
 • sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini;
 • sredstva za odpravnine ob upokojitvi pod pogoji, ki jih določa delovnopravna zakonodaja. 

Zavod zagotavlja udeležencem programov javnih del deleže plač po naslednjih merilih: 

 • 80% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti višja od vključno 15,0%, 
 • 70% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 11,0% do 15,0%, 
 • 60% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 7,0% do 11,0%,
 • 50% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti do 7,0%. 

Zavod lahko za brezposelno osebo, ki je vključena v javna dela in je starejša od 55 let, za invalidno brezposelno osebo, katere invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa ter starejšo od 50 let z nižjo ravnjo izobrazbe (I. in II. raven strokovne izobrazbe) zagotavlja še 50% tistega deleža plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del.

Na podlagi stanja na trgu dela lahko Zavod za programe javnih del, v katere bodo vključeni samo dolgotrajno brezposelni invalidi ter za programe javnih del, ki bodo namenjeni delu z romsko populacijo in v katere bo vključena najmanj polovica dolgotrajno brezposelnih Romov, zagotavlja 95% delež plač udeležencem.

Izvajalci lahko predložite ponudbe na javno povabilo od 7. decembra 2021 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. marca 2022.

Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *