Notice: Undefined index: taxonomy in /home/customer/www/grantly.eu/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 275

Sofinanciranje projektov izbranih na razpisih Ustvarjalna Evropa – KULTURA

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Kultura
Izdajatelj:

Mestna občina Ljubljana

Spletna stran: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-m…
Budget razpisa: 15.000
Rok prijave: 17.10.2021 Do porabe sredstev
Podelitev min-max: 0 € – 6.500 €
Lastna udeležba: 80%
Ključne besede: Creative Europe, občinski
Zanimiv razpis?

Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana in so bile v letih 2018, 2019 ali 2020 izbrane na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA ter pri katerih obdobje aktivnosti projekta poteka tudi v letu 2021.

Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije.

Upravičen prijavitelj je nevladna organizacija. Pravna oseba, registrirana za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji ter ima sedež na območju MOL. 

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo na uradni spletni strani razpisa.

Ni dodatnih informacij

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev znaša 15.000 EUR.

Do sofinanciranja ste upravičeni v primeru, da zaprošeni znesek sofinanciranja za posamezni projekt ne presega: 

  • 6.500 EUR za evropske mreže in platforme oziroma 5.500 EUR za projekte sodelovanja večjega obsega in 4.500 EUR za projekte sodelovanja manjšega obsega (če je prijavitelj vodja projekta),
  • 5.000 EUR za evropske mreže in platforme oziroma 4.500 EUR za projekte sodelovanja večjega obsega in 4.000 EUR za projekte sodelovanja manjšega obsega (če je prijavitelj partner v projektu),
  • da je prijavljeni projekt finančno uravnotežen – odhodki = prihodki (obvezna priloga Izjava prijavitelja).

Višina sofinanciranja se določi na naslednji način:

  • do 20% sredstev, ki jih zagotovi vodja projekta, vendar največ 6.500 EUR za evropske mreže in platforme oziroma 5.500 EUR za projekte sodelovanja večjega obsega in 4.500 EUR za projekte sodelovanja manjšega obsega,
  • do 15% sredstev, ki jih zagotovi partner v projektu, vendar največ 5.000 EUR za evropske mreže in platforme oziroma 4.500 EUR za projekte sodelovanja večjega obsega in 4.000 EUR za projekte sodelovanja manjšega obsega.

Višina sredstev, ki jih zagotovi vodja projekta oziroma partner v projektu se ugotavlja na podlagi obveznih prilog k prijavnemu obrazcu.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 17. oktobra 2021. 

 

Pogoji za sodelovanje na pozivu: Na poziv se lahko prijavijo upravičeni prijavitelji, ki so bili izbrani v okviru razpisnih postopkov Izvajalske agencije EACEA in ki izpolnjujejo spodnje pogoje:

  • Da so bili njihovi projekti izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA, v letih 2018, 2019 ali 2020 ter v času prijave na poziv v letu 2021 še potekajo oziroma se obdobje aktivnosti projekta.
  • Da so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in imajo sedež na območju MOL (obvezna priloga: Izjava prijavitelja).
  • Upravičeni stroški projekta, ki jih upravičeni prijavitelj prijavlja, skladno s tem pozivom, še niso bili financirani iz katerihkoli drugih javnih sredstev v Republiki Sloveniji (razpisov ministrstev, javnih agencij in drugih neposrednih ali posrednih proračunskih uporabnikov), ali pa iz prispevka EU (obvezna priloga: Izjava prijavitelja).
  • itd.

Izčrpne informacije o pogojih, si preberite v razpisni dokumentaciji, na uradni spletni strani razpisa.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *