Raziskave inovativnih in v prihodnost usmerjenih obrambnih rešitvah

 

Ciljne organizacije: MSP, Neprofitne, Podjetja, Zagonska
Kategorija: Znanost
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 17.500.000
Rok za oddajo: 09.12.2021
Podelitev min-max: 0 € – 4.000.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: European Defence Fund, inovacije, raziskave, raziskovalne organizacije
Zanimiv razpis?

Evropski obrambni sklad (EDF) je pobuda Komisije za podporo skupnim raziskavam in razvoju na področju obrambe ter spodbujanja inovativne in konkurenčne obrambne industrije.

Pričakuje se predloge na naslednjo temo:

EDF-2021-OPEN-R-SME: Research on innovative and future-oriented defence solutions

Raziskave inovativnih in v prihodnost usmerjenih obrambnih proizvodov in tehnologij so v veliki meri odvisne od inovacijske zmogljivosti malih in srednje velikih podjetij (MSP). Ta razpis je osredotočen na MSP in je namenjen raziskavam vseh inovativnih obrambnih proizvodov, rešitvah in tehnologijah.

Ciljna vrsta prosilcev: MSP, ki tvorijo konzorcij

Merila za upravičenost se delijo na dve vrsti, ne glede na dodatne upravičene pogoje, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

Merila upravičenosti za subjekte, vključene v ukrep;

Prejemniki in podizvajalci, vključeni v ukrep, vključno z njihovo upravljavsko strukturo ter njihovo infrastrukturo, objekti, sredstvi in viri, ki se uporabljajo za namene ukrepa, ki ga podpira sklad, morajo biti ustanovljeni v:

  • državah članicah Evropske unije (EU), vključno z njihovimi najbolj oddaljenimi regijami, ter ozemlji ČDO
  • državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino, ki so članice Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), v skladu s pogoji iz Sporazuma o EGP (pridružene države), razen če so te članice izstopile iz ERS.

Za namene ukrepa, ki ga podpira Sklad, prejemniki in podizvajalci  vključeni v ukrep, ne smejo biti pod nadzorom nepridružene tretje države ali subjekta iz nepridružene tretje države.

Merila upravičenosti za predlagani ukrep;

  • Predlog se šteje za upravičenega le, če je predlagani ukrep v skladu z  splošnimi cilji razpisa (glejte poglavje 1 razpisne dokumentacije), obravnava področje uporabe in zajema  ciljne dejavnosti, opisane v temi, na podlagi katere je bil predlog predložen, kot  je navedeno v poglavju 2 razpisne dokumentacije, torej obravnava nove obrambne proizvode in tehnologije ali nadgradnjo obstoječih.

Zahtevan konzorcij!

V okviru razpisa EDF-2021-OPEN-R se lahko prijavi vsak upravičen konzorcij, ki ga sestavljajo MSP in po možnosti raziskovalne organizacije.

Raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost, se lahko pridružijo konzorciju, vendar ne morejo biti imenovane za koordinatorja. 

Pravne osebe, ki niso MSP, lahko sodelujejo pri ukrepu (kot podizvajalci), vendar ne morejo biti del konzorcija.

Sredstva prejmejo le projekti sodelovanja, ki vključujejo vsaj tri upravičene subjekte iz vsaj treh držav članic ali pridruženih držav.

Vlagatelji morajo ustanoviti konzorcij in imenovati enega od njih za koordinatorja. Koordinator mora biti glavna kontaktna točka med člani konzorcija v odnosih s Komisijo. Koordinator bo kot tak opredeljen v sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Člani konzorcija, ki sodelujejo pri ukrepu, morajo skleniti notranji sporazum, ki določa njihove pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem ukrepa v skladu s sporazumom o nepovratnih sredstvih. Notranji sporazum mora vključevati tudi dogovore o pravicah intelektualne lastnine in varnosti informacij v zvezi z izvajanjem ukrepa.

Predviden proračun znaša 17.500.000 EUR.

Višina sredstev na predlog znaša 4.000.000 EUR.

V okviru razpisa se bo predvidoma financiralo več predlogov.

Stopnja financiranja je opredeljena v razpredelnici, na strani 205, razpisne dokumentacijie. Raziskave bodo po večini financirane do 100% upravičenih stroškov, razvoj pa do 90%. 

Predloge je potrebno oddati do 9. decembra 2021 do 17:00 bruseljski čas.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *