Ponudba za izgradnja pločnika v Volčjem potoku

 

Ciljne organizacije: Podjetja
Kategorija: Podeželje
Izdajatelj:

Občina Kamnik

Spletna stran: https://www.kamnik.si/index.php?t=Razpis&id=4141 …
Celotni budžet:
Rok za oddajo: 02.08.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: infrastruktura, občinski
Zanimiv razpis?

Izgradnja pločnika v Volčjem potoku od prodajnega centra Arboretum do avtobusne postaje.

Na razpis se lahko prijavijo: gospodarski subjekti

  • gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
  • na dan oddaje ponudbe ponudnik nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, prav tako ni imel blokiranega nobenega računa v zadnjih 90-ih dneh pred rokom za oddajo ponudb
  • izvajalec gradbene dejavnosti mora imeti, skladno s prvo alinejo prvega odstavka 14. člena Gradbenega zakona Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), zavarovano odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti
  • zagotovljene morajo biti ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti

V primeru sodelovanja več gospodarskih subjektov, mora pogoje izpolniti vsak izmed sodelujočih gospodarskih subjektov (partnerji, podizvajalci). 

Merilo je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR z DDV. 

Pravilo v primeru dveh ponudb z enako najnižjo ponudbeno ceno: naročnik bo kot ugodnejšo ponudbo izbral tisto, ki je na Portal e-JN prispela prej. 

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

Oddaja ponudb mora biti izvršena do 2. avgusta 2021 do 09:00 ure.

Ponudnik mora zagotoviti, da ni povezan s funkcionarjem ali družinskim članom funkcionarja naročnika na način, ki je določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB in 158/20). 

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *