Operativna podpora za NVO s področja okolja (FPA OG)

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Podeželje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Budget razpisa: 37.110.000
Rok prijave: 28.09.2021
Podelitev min-max: 0 € – 700.000 €
Lastna udeležba: 30%
Ključne besede: LIFE, okolje, podnebne spremembe
Zanimiv razpis?

Razpis za zbiranje predlogov se nanaša na okvirne sporazume o partnerstvu za nepovratna sredstva za poslovanje LIFE (FPA OG). 

Okvirni sporazumi o partnerstvu v okviru programa LIFE so dolgoročni instrumenti sodelovanja, ki služijo kot krovni instrument za redna ali ponavljajoča se nepovratna sredstva za poslovanje neprofitnih subjektov, ki sodelujejo pri razvoju, izvajanju in izvrševanju zakonodaje in politike EU ter so dejavni predvsem na področju okolja ali podnebnih ukrepov, vključno s prehodom na čisto energijo, v skladu s cilji programa LIFE.

Okvirni sporazumi o partnerstvu, ki bodo sklenjeni po razpisu za zbiranje predlogov za okvirne sporazume o nepovratnih sredstvih za poslovanje LIFE za leto 2021, bodo zajemali naslednja tri proračunska leta organizacij upravičenk (tj. proračunska leta 2022, 2023 in 2024).

Okvirni sporazumi o partnerstvu so vedno sklenjeni z enim upravičencem.

Cilj okvirnih partnerskih sporazumov za neprofitne subjekte v okviru programa LIFE je okrepiti sodelovanje civilne družbe v političnem dialogu EU ter podpirati izvajanje in uveljavljanje okoljskih in podnebnih ciljev Unije, vključno s prehodom na čisto energijo, s strani upravičencev.

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države EEA in države, pridružene programu LIFE

Prijavitelji morajo biti:

  • neodvisni, zlasti od vlade in drugih javnih organov, političnih strank in komercialnih interesov
  • so dejavni predvsem na področju okolja ali podnebnih ukrepov (vključno s prehodom na čisto energijo) in imajo okoljski/podnebni cilj, ki je usmerjen v: javno dobro in/ali trajnostni razvoj in/ali razvoj, izvajanje in uveljavljanje okoljske in/ali podnebne politike in zakonodaje EU, so dejavni na ravni EU, njihova struktura in dejavnosti pa zajemajo vsaj tri države članice EU.

Zahtevano parnerstvo.

Vlagatelji bodo morali dokazati, da imajo strukturo in dejavnosti, ki pokrivajo vsaj tri države članice Evropske unije. V ta namen se partnerstva, mreže in članstva priznajo, če so formalno ustanovljena kot pravne osebe. 

Partnerstva, mreže in članstva mora zastopati vodstvo upravni odbor ali kateri koli drug upravni forum, ki so ga člani pooblastili, da jih zastopa na ravni EU in je odgovoren za dejavnosti mreže. 

Tako imenovana ohlapna sodelovanja ali začasna partnerstva niso upravičena do tega razpisa.

Nepovratna sredstva za poslovanje, ki se bodo financirala v okviru okvirnih sporazumov o partnerstvu, bo znesek nepovratnih sredstev opredeljen z uporabo najvišje stopnje sofinanciranja v višini 70% upravičenih stroškov. 

Najvišji znesek nepovratnih sredstev za poslovanje v posameznem proračunskem letu bo 700.000 EUR.

Skupni proračun, namenjen razpisom za nepovratna sredstva za poslovanje v okviru tega razpisa znaša 37.110.000 EUR oziroma 12.370. 000 EUR na leto.

Glede na število in kakovost predlogov se predvideva podpis od 30 do 40 okvirnih partnerstev.

Prijave so možne do 28. septembra 2021 do 17:00 (bruseljski čas).

Prijavitelji na razpis za zbiranje predlogov LIFE-2021-NGO-OG-FPA se morajo prijaviti tudi na razpis LIFE-2021-NGO-OG-SGA, da bi se lahko potegovali za nepovratna sredsta v dotičnem razpisu.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *